POTREBNÉ DOKLADY A DOKUMENTY

Pred začtím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality ustanovené doklady:

1. Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike
* preukaz totožnosti
* osvedčenie o evidencii

2. Ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie, ale podlieha prihláseniu do evidencie (dovezené vozidlá)
* preukaz totožnosti
* doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
* osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované
* doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii

3. Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie
* preukaz totožnosti
* technické osvedčenie vozidla
* doklad o nadobudnutí vozidla, predkladá sa len v prípade jednotlivého dovozu

Bez predloženia ustanovených dokladov technik kontroly originality nesmie vykonať kontrolu originality vozidla.