Protikorupčná politika

Vedenie spoločnosti 3MZ, s.r.o. vypracovalo udržateľnú a kontrolovanú protikorupčnú politiku. Vyhlásením protikorupčnej politiky sa vedenie spoločnosti a všetci jej zamestnanci zaväzujú zdržať akýchkoľvek foriem korupcie definovaných normou STN ISO 37001:2019 a určených legislatívou Slovenskej republiky. Korupciou sa podľa STN ISO 37001:2019 rozumie ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávneného zvýhodnenia akejkoľvek hodnoty (finančného alebo nefinančného charakteru), priamo alebo nepriamo, bez ohľadu na lokalitu, v rozpore so zaužívaným právom, ako odmena pre osobu, ktorá koná alebo sa zdráha konať v súvislosti s výkonom svojich povinností.

Vyhlásením tejto politiky proti korupcii

  1. sa zakazuje akákoľvek forma korupcie definovanej v tomto dokumente a v § 328 až § 336 Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon;
  2. sa všetci zamestnanci spoločnosti zaväzujú dodržiavať legislatívne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa korupcie, najmä Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
  3. sa zabezpečí, že všetky služby poskytované zainteresovaným stranám spoločnosti, najmä jej zákazníkom a ostatným organizáciám spolupracujúcich so spoločnosťou, nebudú vykazovať znaky korupcie a každý zamestnanec sa zdrží akýchkoľvek foriem korupcie v vzťahu k týmto zainteresovaným stranám;
  4. sa zakladá potreba na meranie a hodnotenie efektívnosti systému manažérstva proti korupcii prostredníctvom jej cieľov, pričom minimálnou oblasťou pre meranie a hodnotenie je určenie ukazovateľa počtu anonymných a neanonymných oznámení zainteresovanými stranami a počtu ukončených vyšetrovaní;
  5. sa vedenie spoločnosti zaväzuje dobrovoľne a bez nátlaku iných strán plniť všetky požiadavky definované v norme STN ISO 37001:2019 a súvisiacich legislatívnych predpisov uvedených v odseku b);
  6. vedenie spoločnosti žiada všetky zainteresované strany (občania, obchodní partneri, organizácie štátnej a verejnej správy), aby vždy pri podozrení na akúkoľvek formu korupcie, vzniesli tieto podozrenia s dobrým úmyslom, alebo na základe rozumného presvedčenia a oznámili ich anonymne alebo neanonymne na protikorupčnú linku alebo osobne predstaviteľovi systému manažérstva proti korupcii v sídle spoločnosti;
  7. sa vedenie spoločnosti zaväzuje zachovať dôvernosť a ochranu totožnosti oznamovateľa korupcie a taktiež prijíma záväzok zabezpečiť, že oznamovatelia korupcie nebudú nijako potrestaní a nebudú voči nim vyvíjané žiadne priame alebo nepriame odvetné opatrenia;
  8. sa vedenie spoločnosti. a všetci jej zamestnanci zaväzujú trvalo zlepšovať systém manažérstva proti korupcii a to vznesením podnetov predstaviteľovi systému manažérstva proti korupcii kedykoľvek a bez ohľadu na prebiehajúce vyšetrovanie oznámení korupcie;
  9. sa vedenie spoločnosti zaväzuje vymenovať nezávislého predstaviteľa systému manažérstva proti korupcii. Predstaviteľ systému manažérstva proti korupcii je osobou vyňatou z priamej podriadenosti vrcholového vedenia spoločnosti, čím sa zaručuje jeho nezávislosť. Predstaviteľ systému manažérstva proti korupcii má autoritu založenú na posúdení a minimalizovaní konfliktu záujmov z internými a externými zainteresovanými stranami na systéme manažérstva proti korupcii;
  10. sa vedenie spoločnosti a všetci jej zamestnanci zaväzujú dodržiavať politiku proti korupcii vyhlásenú v čl. 2. V prípade nedodržania tejto politiky a v prípade preukázanej korupcie v rozpore s postupmi prijatými v rámci systému manažérstva proti korupcii a v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, sú si všetci zamestnanci vedomí disciplinárneho konania s možnosťou ukončenia pracovného vzťahu, preradenia na iné pracovné miesto, zníženia odmeny, udelenia finančnej sankcie rozhodnutím disciplinárnej komisie alebo podaním podnetu orgánom činným v trestnom konaní.

V Bratislave, dňa 15.11.2020